Audyt – Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Zakres programowy:

 • Podstawy prawne: dyrektywy, ustawy, przepisy
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku: wskaźniki, obliczenia
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę: ocena i możliwości wykorzystania źródeł alternatywnych
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
 • Metodyka obliczeń
 • Metodyka opracowywania świadectw
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego
 • Sprawdzian umiejętności
 • Metodyka przygotowania do egzaminu Data rozpoczęcia najbliższego szkolenia: Zostanie ogłoszona po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników Miejsce szkolenia: Rzeszów Więcej informacji na stronie: www.szkolenia-audyt.ovh.org Do pobrania: zgłoszenie udziału Szkolenie „ŚWIADECTW0 CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ” Zakres programowy
 • Podstawy prawne: dyrektywy, ustawy, przepisy
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku: wskaźniki, obliczenia
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę: ocena i możliwości wykorzystania źródeł alternatywnych
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
 • Metodyka obliczeń
 • Metodyka opracowywania świadectw
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego
 • Sprawdzian umiejętności
 • Metodyka przygotowania do egzaminu

Szczegółowy program:

 • Podstawy prawne (wykład) – 4 godziny
  • dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej;
  • przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego;
  • przepisy dotyczące audytu energetycznego;
  • przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład) – 8 godzin
  • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych;
  • określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych;
  • obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946;
  • ocena szczelności przegród;
  • określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła;
  • interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane matodą termowizji i badań szczelności.
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład) – 4 godziny
  • ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania);
  • ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową;
  • ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii; analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł; energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład) – 10 godzin
  • wentylacja grawitacyjna;
  • wentylacja hybrydowa;
  • aeracja;
  • wentylacja mechaniczna;
  • klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym;
  • przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe);
  • dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja;
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (wykład) – 8 godzin
  • systemy oświetlenia dziennego;
  • możliwości sterowania systemem oświetleniowym;
  • przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie;
  • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia.
 • Metoda obliczeń (wykład, ćwiczenia) – 6 godzin
  • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm;
  • obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji;
  • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia;
  • programy komputerowe do sporządzania obliczeń.
 • Metodyka opracowania świadectw (wykład, ćwiczenia) – 8 godzin
  • świadectwo dla budynków mieszkalnych;
  • świadectwo dla lokali mieszkalnych;
  • świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych;
  • programy komputerowe do sporządzania świadectw.
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (ćwiczenia) – 8 godzin
 • Sprawdzian umiejętności – 7 godzin
  • część testowa;
  • część praktyczna. Po ukończeniu kursu – egzamin w ministerstwie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową) (Dz.U. nr 17, poz. 104 z dnia 31 stycznia 2008 r.)


Rękojmia i gwarancja

Charakterystyka szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki reklamacyjnej (podstawa prawna reklamacji).

 • Zarys pojęciowy
 • Regulacje Kodeksu Cywilnego i przepisów szczególnych

Zagadnienia:

 • Pojęcie i rola poszczególnych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw produktu na rynek.
  • Producent
  • Importer
  • Sprzedawca
  • Hurtownik
  • Gwarant
  • Dystrybutor
 • Prezentacja najważniejszych pojęć w zakresie reklamacji – rękojmia, niezgodność towaru z umową, gwarancja producenta lub sprzedawcy.
  • Źródła prawa regulujące podstawowe pojęcia i ich wzajemna relacja
  • Podstawowe różnice między omawianymi instytucjami prawnymi
 • Możliwe warianty w zakresie reklamacji towaru przez konsumenta.
  • Rodzaje i charakter uprawnień stron obrotu konsumenckiego
 • Reklamacja konsumencka na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
  • Terminy i uprawnienia konsumenckie w tym zakresie
  • Reklamacja przez konsumenta towaru z gwarancją
  • Prezentacja kilku rodzajów potwierdzania umowy (potwierdzenie umowy na piśmie)
  • Roszczenia reklamacyjne zwrotne (sprzedawca – hurtownik, importer lub producent)
 • Reklamacja towarów w promocji i w przecenie.
 • Reklamacje towarów używanych.


Operator wózka jezdniowego (widłowego)

widlowy

CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Czas trwania kursu to 40 godzin

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– zaświadczenie lekarskie

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu potrzebne do uzyskania zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę.
Możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim i niemieckim.

Program szkolenia:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózka
3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
6. Wiadomości z zakresu bhp
7. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków
8. Wiadomości o dozorze technicznym
9. Bezpieczna obsługa wymiany butli gazowych


CNC – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

cnc

1.BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

• Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie

• Osie sterowane numerycznie
• Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie:
– Tokarki NC
– Frezarki NC-
– Centra obróbkowe
– Szlifierki NC/CNC
– Inne obrabiarki sterowane numerycznie
• Punkty charakterystyczne obrabiarki
• Układy sterowania numerycznego CNC
• Korpusy i prowadnice
• Zespoły napędowe
• Układy pomiaru położenia i przemieszczenia
• Urządzenia do wymiany narzędzi

2. ZAKRES NIEZBĘDNYCH PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI

• Podstawy rysunku technicznego
– Rzutowanie
– Zasady wymiarowania
– Tolerancje wymiarów
– Oznaczanie chropowatości
– Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia
• Matematyczne podstawy opisu geometrycznego
• Dokumentacja techniczna
• Ustalanie baz obróbkowych
• Podstawowe metody obróbki skrawaniem
– Toczenie
– Frezowanie
• Narzędzia skrawające
– Geometria ostrza i jej wpływ na obróbkę
– Materiały narzędziowe
– Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających według ISO
– Parametry skrawania

3. PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE ISO

• Komputerowe sterowanie numeryczne
• Wprowadzenie do programowania
• Struktura programu sterującego
– Nazwa programu i podprogramu
– Symbole stosowane w programie sterującym
– Kolejność słów w bloku
– Parametry
– Operacje arytmetyczne
– Funkcje
– Podprogramy
• Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
• Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
• Punkty charakterystyczne narzędzi
• Budowa rejestrów narzędziowych
– Programowanie narzędzia
– Programowanie z użyciem korekcji promieniowej i korekcji długości narzędzia
• Cykle stałe
– Cykle stałe dla toczenia
– Cykle stałe dla frezowania
• Programowanie funkcji prędkości obrotowej
• Programowanie funkcji pomocniczych

4. PRZYGOTOWANIE DO OBRÓBKI ORAZ DIAGNOSTYKA PROCESU SKRAWANIA

• Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania
– Charakterystyka pulpitu układu sterowania
– Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC
– Symulacja obróbki
• Uzbrojenie obrabiarki
– Uchwyty narzędziowe
– Uchwyty przedmiotowe
– Stoły obrotowe i obrotowo-podziałowe
– Przykład określania punktu zerowego przedmiotu obrabianego
• Metody określania wymiarów narzędzia
• Zużycie i uszkodzenie narzędzi
• Metody pomiaru przedmiotu obrabianego
– Pomiary w trakcie obróbki
– Pomiary z zastosowaniem sondy pomiarowej
– Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego


Modelowanie CAD w oprogramowaniu Siemens NX

nx

Modelowanie CAD systemie NX – poziom podstawowy

 • Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX. Format wymiany danych.
 • Bryły proste oraz elementy kształtujące – cechy, układy współrzędnych.
 • Analiza i pomiary.
 • Szkicownik
 • Krzywe, operacje na krzywych – wiadomości podstawowe.
 • Kształtowanie obiektów – cienkościenność, zbieżność, skala, podział obiektów.
 • Kształtowanie obiektów – operacje na krawędziach, fazowanie, zaokrąglanie krawędzi.
 • Podstawy projektowania powierzchniowego.
 • Projektowanie hybrydowe – przycinanie, zaślepianie i upraszczanie brył i powierzchni.
 • Projektowanie parametryczne – zmiany nieparametrycznych modeli.
 • Wykonywanie rysunków 2D części z projektu 3D.
 • Wymiarowanie i wykonywanie przekroi na rysunkach 2D.
 • Podstawy złożeń.
 • Projekt wyrobu. Podział modelu na komponenty.
 • Złożenia gotowych modeli 3D.
 • Asocjatywność w złożeniach.
 • Rodzina części.
 • Wykonywanie dokumentacji 2D z złożenia.
 • Rysunki montażowe – rozstrzelenie złożenia – wykonywanie dokumentacji 2D.
 • Podstawy modułu do projektowania elementów cienkościennych – wyrobów z blach.Modelowanie CAD systemie NX – poziom zaawansowany
 • Podstawowe wiadomości z zakresu geometrii przestrzennej – G0, G1, G2, G3 styczność, krzywizna. Krzywa kręgosłupowa (Spine). Tolerancja modelowania (Modeling Tolerance)
 • Analiza – Minimalny promień, właściwości powierzchni, informacje o geometrii, Analiza krzywych.
 • Sprawdzanie geometrii (Examine Geometry), Porównywanie modeli (Model Compare)
 • Krzywe i edycja krzywych opcje zaawansowane.
 • Projekcja krzywych. Odsunięci krzywych po powierzchni.
 • Krzywa przez punkty. Krzywa opisane równaniami matematycznymi.
 • Owijanie/Rozwijanie krzywych na obiektach walcowych, stożkowych.
 • Modelowanie powierzchniowe. Edycja powierzchni.
 • Zaokrąglenie powierzchni.
 • Zszywanie, analiza ubytków i zaślepianie. Tworzenie brył z powierzchni.
 • Złożenia wariantowe.
 • Atrybuty – wykorzystywanie atrybutów w dokumentacji 2D.
 • Wykonywanie rysunków 2 D z złożeń wariantowych.
 • Wykonywanie asocjatywnej kopi złożenia – klonowanie.
 • Deformacja części.
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie narzędzi do drażenia za pomocą modułu Elektrode Design
 • Projektowanie narzędzi do drażenia za pomocą modułu Elektrode DesignAlternatywnie
 • Projektowanie elementów cienkościennych – blachy.
 • Projektowanie elementów cienkościennych – blachy.
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard


Narzędzia do modelowania – CAD Solid Edge

se

Solid Edge jest wiodącym w branży mechanicznej systemem CAD 3D, który posiada wyjątkowe narzędzia do tworzenia prototypów fizycznych. Dzięki znakomitym procesom workflow, które odnoszą się do projektowania, unikalnej koncentracji na zaspokajaniu potrzeb specyficznych branż i w pełni zintegrowanym narzędziom do zarządzania projektem, system Solid Edge to precyzyjne, kompleksowe rozwiązanie do projektowania CAD 3D. Narzędzia do modelowania i tworzenia złożeń w Solid Edge pozwalają zespołowi inżynierów łatwo i szybko opracowywać pełną gamę produktów od pojedynczych części do złożeń liczących tysięcy części. Dedykowane polecenia oraz specjalnie skonstruowane procesy workflow przyspieszają proces tworzenia podzespołów charakterystycznych dla danych gałęzi przemysłu. Ponadto, dzięki możliwości ich projektowania, analizowania oraz modyfikowania w obrębie modelu złożenia, użytkownik jest pewien, że będą one doskonale dopasowane pod względem kształtu i funkcjonalności już za pierwszym podejściem.

Wszystkich chętnych do odbycia szkolenia prosimy o kontakt lub wysłanie zgłoszenia on-line

Program szkolenia CAD Solid Edge:

Podstawowe zasady opisu konstrukcji –rodzaje rysunków
– normalizacja w rysunku technicznym maszynowym
– rzutowanie, tworzenie widoków
– tworzenie kładów, tworzenie przekrojów
– wymiarowanie
– tolerancje wymiarów
– kształtu i położenia
– oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni
– gospodarka rysunkowa)
Projektowanie części maszyn.
Budowa maszyn konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Możliwości systemów CAD w zakresie tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej.
– projektowanie 2D i 3D w systemie Solid Edge – ćwiczenia praktyczne
Projektowanie procesów technologicznych obróbki:
– analiza technologiczności konstrukcji
– rodzaje i dobór półfabrykatów
– dobór narzędzi obróbkowych oraz warunków skrawania
– struktura procesu technologicznego obróbki dla maszyn CNC
– opracowywanie procesów technologicznych – ćwiczenia praktyczne
Dokumentacja technologiczna:
– zasady opracowywania dokumentacji technologicznej
– uzupełnianie formularzy technologicznych (karta technologiczna, karta instrukcyjna, karta normy czasu, karta uzbrojenia maszyny) – ćwiczenia praktyczne)
Poprawa efektywności procesów technologicznych obróbki:
– znaczenie parametrów technologicznych obróbki
– optymalne programowanie ruchów ustawczych i roboczych
– strategie wydajnej obróbki, wybór odpowiedniej maszyny
– wybór odpowiedniego narzędzia
– wybór odpowiedniego oprzyrządowania
– gospodarka programami NC
– zalety i wady metod programowania (programowanie ręczne, programowanie zautomatyzowane)
– wybór metody programowania
– przepływ programów sterujących w przedsiębiorstwie
– korzystanie z pomocy technologicznych (tablice, technologiczne bazy danych)
– źródła wiedzy na temat technologii obróbki na maszynach CNC
– lean manufacturing – idea i przykłady zastosowania
– kierunki badań prowadzonych w celu poprawy efektywności wytwarzania
Uruchamianie na maszynach CNC przykładowych programów sterujących na bazie opracowanej technologii- ćwiczenia praktyczne.


Obliczenia inżynierskie – CAE Nastran MES

mes

Program szkolenia CAE Nastran MES:

Prowadzenie obliczeń inżynierskich MES

 • Wprowadzenie
  – Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych
  – Syntetyczny opis metody elementów skończonych (MES)
  – Wybrane przykłady zastosowań MES
 • Technika MES na przykładzie analizy konstrukcji ramowych
  – Podatność i sztywność
  – Podstawowe równania pręta
  – Element ramy
  – Globalna macierz sztywności
  – Przykład analizy statycznej ramy płaskiej
 • Algorytmy MES
  – Wybrane algorytmy numeryczne
  – Algorytmy ideowe
  – Algorytm użytkownika systemu
 • Analiza statyczna konstrukcji dwu- i trójwymiarowych
  – Elementy dwuwymiarowe
  – Elementy trójwymiarowe
  – Przykłady zastosowania MES
 • Wybrane problemy analizy elementu
  – Koncepcja superelementu
  – Element izoparametryczny
  – Przykład zastosowania elementów izoparametrycznych
 • Metoda elementów skończonych w zagadnieniach dynamiki
  – Równanie ruchu
  – Macierz bezwładności
  – Macierz tłumienia
  – Przykłady obliczeń.
 • Drgania swobodne
  – Redukcja liczby stopni swobody
  – Numeryczne całkowanie równania ruchu
  – Superpozycja modalna
  – Przykłady analizy dynamicznej
 • Podstawy analizy nieliniowej
  – Nieliniowości w mechanice konstrukcji
  – Metody numeryczne w analizie nieliniowej
  – Nieliniowość geometryczna w prętach
  – Ścieżka równowagi
  – Stateczność początkowa
  – Stateczność z udziałem sił bezwładności
 • Problemy przewodnictwa ciepła
  – Analiza ustalonego przewodnictwa ciepła w ujęciu MES
  – Zagadnienie dwuwymiarowe
  – Zagadnienie trójwymiarowe
  – Analizy termiczne
 • Inne koncepcje i ujęcia MES
  – Ujęcie naprężeniowe i hybrydowe
  – Techniki adaptacyjne
 • Problemy komputerowej implementacji MES
  – Rozwiązywanie układu równań
  – Obliczanie wartości i wektorów własnych
  – Generowanie siatek
 • Modelowanie tworzyw i obiektów inżynierskich za pomocą MES
  – Modelowanie fizyczne konstrukcji
  – Nowe trendy w komputerowym modelowaniu materiałów
  – Modelowanie obszarów z różnymi stopniami swobody
 • Zastosowanie MES
  – Zastosowanie MES na podstawie rozwiązania prostego układu prętowego
  – Zagadnienia nieliniowe – nieliniowość geometryczna, materiałowa, kontakt, zbieżność rozwiązania, warunki zbieżności
 • Analizy dynamiczne
  – Analogie do innych dziedzin fizyki i złożone problemy
 • Metoda elementów skończonych w systemie NX Unigraphics -Advanced Simulation
  – Możliwości modułu Advanced Simulation
  – Przygotowanie modelu
  – Podstawowe techniki dyskretyzacji (meshing)
  – Zaawansowane techniki dyskretyzacji
  – Praca z modelem dyskretnym.
  – Warunki brzegowe
 • Postprocessing – analiza wyników
  – Zaawansowane zagadnienia Metody elementów Skonczonych (kontakty, zlozenia, symetria)
  – Podstawy analiz przepływu i ciepła
 • Analizy liniowe statyczne i Analiza modalna
 • Analiza wyboczeniowa i Analizy nieliniowe
 • Analizy “implicite” i Analiza osiowosymetryczna
 • Zaawansowane analizy nieliniowe i dynamiczne


Monter instalacji elektrycznej (SEP, dozór)

Monter instalacji elektrycznej (SEP, dozór)

CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie do wykonywania zawodu i uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (kat. E).
Dodatkowo dla chętnych możliwe jest rozszerzenie szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji upoważniających do Dozoru instalacji elektrycznych (kat. D).

PROGRAM SZKOLENIA
– szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych
– elektrotechnika
– instalacje elektryczne
– urządzenia i maszyny elektryczne
– rysunek zawodowy
– zajęcia praktyczne

TEMATYKA ZAJĘĆ SZKOLENIA SEP (kat E+D):

1. Podstawowe pojęcie: świadectwo kwalifikacyjne, uprawnienia budowlane (różnice),
2. Napięcie elektryczne, prąd elektryczny, obwód elektryczny,
3. Rodzaje prądu elektrycznego, stały, przemienny, zmienny (podstawowe jednostki),
4. Skutki przepływu prądu elektrycznego przez ciała stałe, ciekłe, gazowe oraz ciało człowieka,
5. Zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym- ochrona podstawowa i dodatkowa,
6. Warunki środowiskowe I i II,
7. Zasady i warunki wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
8. Zasady eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji,
9. Ochrona przeciw porażeniowa. oraz przeciw przepięciowa,
10.Ochrona przeciw pożarowa. rodzaje pożarów i zasady ich gaszenia,
11.Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
12.Zasady ochrony środowiska.


Aplikacja mobilna – promowanie miast i gmin

gminy

ZwiedzaMy

Aplikacja ZwiedzaMy jest to podręczny mobilny przewodnik w którym znajdziemy najważniejsze atrakcje turystyczne w Polsce, a także bogatą bazę informacji praktycznych.

Usługa ZwiedzaMy skierowana jest do Gmin na terenie Polski, które chcą promować swoją okolicę i wszelkie rozrywkowo-rekreacyjne miejsca znajdujące się na jej terenie.

ZwiedzaMy dostarcza najważniejszych informacji o atrakcyjnych obszarach, gdzie poza wachlarzem zabytków, znajdują się także obiekty gastronomiczne i noclegowe, wszelkie informacje na temat obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych jakie Gmina chce zareklamować.

Ciekawą funkcją, którą proponuje ZwiedzaMy, jest plan miasta i okolicy, na którym zaznaczone są obiekty dostępne w bazie, do których można dotrzeć za pomocą opcji wyznaczenia trasy opartej na mechanizmie GPS.

ZwiedzaMy posiada kilka wersji językowych, w tym: polską, angielską i niemiecką, co z pewnością ułatwi podróż obcokrajowcom, odwiedzających nasz kraj.

Aplikacja jest przydatna nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców miasta. W zależności od regionu można łatwo skorzystać z gotowych szlaków spacerowych, rowerowych i górskich, po najciekawszych miejscach w mieście i okolicy.

Aplikacja działa w trybie online na smartfonach i urządzeniach mobilnych z systemem Android Windows Phone.