Kadry i Płace

Charakterystyka szkolenia:

Kurs kadrowo – płacowy od podstaw – warsztaty komputerowe – 100 godz. przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. W ramach kursu uczestnikom przekazana zostanie podstawowa wiedza w zakresie:

 • prawa pracy
 • naliczania wynagrodzeń
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • ubezpieczeń społecznych
 • programu PŁATNIK

Czas trwania kursu: 100 godzin
Termin kursu: Nabór trwa

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 1200 zł

Profil słuchaczy:

Kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo–płacowych.

Zagadnienia:

KADRY – Prawo Pracy:

 1. Podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy
 2. Obowiązki informacyjne wobec pracowników
 3. Rodzaje umów o pracę
 4. Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (kodeks pracy a kodeks cywilny). Umowy o pracę na okres próbny:

* umowy o pracę na czas określony

* umowy o pracę na czas nieokreślony

* umowa o zastępstwo jako nowy rodzaj umowy na czas określony

* umowa zlecenia

* umowa o dzieło

* kontrakty menedżerskie

 1. Najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości: czy można zatrudniać bez pisemnej umowy, jakich dokumentów żądać od pracownika, czy i kiedy podpisać umowę o zakazie konkurencji
 2. Korzyści i koszty dla pracownika i pracodawcy wynikające z różnych form zatrudnienia
 3. Zasady zawierania umów o pracę – praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków, wskazanie zapisów prawnych
 4. Obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę – przykłady z praktyki, stanowisko Sądu Najwyższego i wskazówki ekspertów; okresy wypowiedzenia:

* rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

* rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

* rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – dyscyplinarne, w trybie art. 52 Kodeksu pracy

 1. Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy:

* ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

* odprawy

* co pracodawca musi wpisać, a czego może żądać pracownik w świadectwie pracy – nowe zasady

 1. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę:

* uznanie przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne

* przywrócenie pracownika do pracy

* konieczność wypłaty odszkodowania

 1. Zasady postępowania z pracownikami w tzw. okresach ochronnych
 2. Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy
 3. Zasady i konsekwencje odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników
 4. Czas pracy i jego ewidencjonowanie, rozliczanie godzin nadliczbowych, praca w porze nocnej, zapewnienie odpoczynku
 5. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych; urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze, urlop w wymiarze godzinowym, urlop na żądanie
 6. Zatrudnianie pracowników tymczasowych:

* kiedy jest to opłacalne?

* gdzie i na jakie stanowiska szukać pracowników tymczasowych?

* na co zwrócić uwagę zawierając umowę?

 1. Zasady tzw. zwolnień grupowych
 2. Kontrola z inspekcji pracy: za jakie przewinienia odpowiada pracodawca, grzywny i mandaty
 3. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 4. Podsumowanie Dodatkowo w ramach kursu zostaną omówione:

* problemy „z życia wzięte”: najczęściej zadawane pytania Czytelników Gazety Prawnej i Poradnika Gazety Prawnej wraz z konkretnymi rozwiązaniami,

* orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy,

* przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce wraz ze wskazaniem ich plusów i minusów,

* przykłady konkretnych pism i druków, przydatnych każdemu kadrowcowi.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych :

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników, zleceniobiorców
 2. Zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
 3. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
 4. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców 5. Zasady rozliczania składek za osoby na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie
 5. Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe
 6. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu
 7. Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego
 8. Podstawa wymiaru i zasady finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne
 9. Kiedy powstaje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i za kogo należy ją opłacać
 10. Kto i za kogo opłaca składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 11. Ubezpieczenia cudzoziemców pracujących w Polsce i Polaków pracujących za granicą
 12. Nauka wypełniania formularzy przekazywanych do ZUS Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego

 

 1. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu:

* obowiązkowo

* dobrowolnie

 1. Wynagrodzenie za czas choroby:

* prawo do wynagrodzenia za czas choroby

* prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego

* okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego

* brak prawa do wynagrodzenia chorobowego

* wysokość wynagrodzenia chorobowego

* dowody do ustalenia prawa i wypłaty wynagrodzenia chorobowego

 1. Zasiłek chorobowy:

* warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego

* prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego

* okres wypłaty zasiłku chorobowego

* brak prawa do zasiłku chorobowego

* wysokość zasiłku chorobowego

* dowody do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego

 1. Świadczenie rehabilitacyjne:

* prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

* zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne

* wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

* okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje

* dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

 1. Zasiłek macierzyński

* urlop macierzyński a zasiłek macierzyński

* okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego – z uwzględnieniem zmian od 19 grudnia 2006 r.

* wysokość zasiłku macierzyńskiego

* dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

 1. Zasiłek opiekuńczy

* prawo do zasiłku opiekuńczego – z uwzględnieniem zmian od 16 marca 2007 r.

* okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

* wysokość zasiłku opiekuńczego

* dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników:

* wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń – z uwzględnieniem zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe od 1 lipca 2007 r. i od 1 stycznia 2008 r.

* okresy, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru

* zasiłek za 1 dzień

* składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru

* zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne

* minimalna podstawa wymiaru

* ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

* waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

* ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

* szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru dla ubezpieczonych nie będących pracownikami:

* przychód stanowiący podstawę wymiaru – z uwzględnieniem zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe od 1 lipca 2007 r. i od 1 stycznia 2008 r.

* okres, z którego przychód stanowi podstawę wymiaru

* ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

* ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

 

PŁACE

Wynagrodzenia ze stosunku pracy

 1. Wynagrodzenie zasadnicze /kwotowe, w stawce godzinowej, akordowe, ryczałtowe/
 2. Wynagrodzenie dodatkowe

* dodatki /funkcyjny, za staż pracy, za pracę w warunkach uciążliwych bądź szkodliwych/

* nagrody i premie /regulaminowa, uznaniowa, procentowa, kwotowa, miesięczna, kwartalna i roczna/

 1. Wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę poza granicami kraju – aspekt podatkowy oraz rozliczenie składek ZUS
 2. Obowiązki Pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno–prawnych
 3. Rozliczenie z ZUS

* zgłaszanie płatnika składek oraz ubezpieczonych

* zasady podlegania i opłacania składek na: o ubezpieczenie społeczne o ubezpieczenie zdrowotne o Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej

 1. Obowiązki rozliczeniowe Zakładów Pracy wobec Urzędów Skarbowych

* pobór i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego * sporządzanie deklaracji podatkowych PIT–11, PIT–4R

* rozliczenie roczne pracowników PIT–12, PIT–40 3.

 

Ćwiczenia praktyczne – Lista Płac jako źródłowy dokument w zakresie wynagrodzeń

 1. Naliczenie poszczególnych elementów listy płac

* skala podatkowa

* oświadczenie pracownika – deklaracja PIT–2

* zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu – Oświadczenie pracownika

* podstawa obliczenia podatku dochodowego

* zaliczka na podatek dochodowy

* składki społeczne płacone przez pracownika /emerytalne, rentowe, chorobowe/

* ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek

* podstawa wymiaru i zasady finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ograniczenie w potrącaniu składki do wysokości podatku

 1. Składki ZUS płacone przez pracodawcę

* składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/

* różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe

* składki na FP i FGŚP

 1. Naliczanie wynagrodzeń za przepracowaną część miesiąca

* rozpoczęcie lub zakończenie pracy w ciągu miesiąca

* pracownik przez część miesiąca przebywa na urlopie bezpłatnym

* gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez część miesiąca

 1. Wynagrodzenie za czas choroby

* zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

* obliczenie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

 1. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

* podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego

* składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru

* sposób obliczania wynagrodzenia za czas urlopu

 1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

* metoda obliczania ekwiwalentu za urlop

* ustalenie współczynnika

* ekwiwalent pieniężny dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej

* zasady ustalania wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i pracę w godzinach nocnych

* dodatek za godziny nadliczbowe i pracę w nocy

* ryczałt za godziny nadliczbowe

 1. Ochrona wynagrodzenia za pracę

* ustawowe ograniczenia potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę

* kolejność dokonywanych potrąceń

* potrącenia na podstawie pisemnej zgody pracownika

 

 1. Rozliczanie umów cywilno–prawnych oraz wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych
 2. Umowy prawa cywilnego

* umowa zlecenia

* umowa o dzieło, w tym dzieło z prawami autorskimi

* świadczenie pracy na podstawie kontraktu menadżerskiego

 1. Ustalenie obowiązku ubezpieczeń z tytułu umów cywilnych

* ustalenie podstawy wymiaru składek /społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP/

 1. Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od umów cywilnych

 

Zajęcia komputerowe – obsługa programu Płatnik – Przekaz Elektroniczny

 1. Ustawienie funkcji programu Płatnik, gdy płatnikiem składek ZUS jest:

* osoba fizyczna /w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki na zasadach ogólnych i według stawek preferencyjnych/

* osoba prawna

* manualne wprowadzanie danych Firmy

* import danych do programu

* generowanie elektronicznych dokumentów płatniczych

 1. Ćwiczenia praktyczne

* przykłady wypełniania formularzy ZUS

* zgłoszeniowych

* rozliczeniowych

* aktualizujących i korygujących

* sporządzanie zestawów i przesyłanie ich do ZUS

 1. Przygotowanie programu Płatnik i sporządzanie pełnej dokumentacji w zakresie rozliczeń z ZUS do pracy w przypadku gdy:

* firma rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej

* rozpoczęcie pracy w Firmie, która już pracuje z programem Płatnik i należy sporządzić dokumentację rozliczeniową w następnym miesiącu

* w sytuacji, gdy dokumentacja jest przejęta z zewnątrz

 1. Obowiązki w zakresie wysyłki dokumentów drogą elektroniczną

* system dwustronnej wymiany informacji

* wyciągi z CRU

 

Warsztaty komputerowe – Obsługa programu SQL – Kadry i płace

 1. Parametry programu Kadry – Płace

* ustalenie i wprowadzenie parametrów do systemu Kadry – Płace

* sporządzanie kartotek

* ustalenie czasu pracy

* sporządzanie kalendarzy

* ustalenie systemu wynagrodzeń

 1. Sporządzanie dokumentacji kadrowo–płacowej dla:

* pracowników rozpoczynających prace

* rozliczanie miesięczne w zakresie naliczania składek ZUS i podatku dochodowego

* sporządzanie dokumentacji w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

 1. Naliczanie wynagrodzeń dla: pracowników, zleceniobiorców, członków Rad Nadzorczych, osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menadżerskiego (różne formy zatrudnienia) – Listy Płac

* wprowadzenia do systemu składników wynagrodzenia

* rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika mających wpływ na wysokość wynagrodzenia tj:

* rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca

* choroba pracownika

* urlop bezpłatny

* urlop wypoczynkowy

* ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

* wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej

 1. Sporządzanie dokumentacji dla ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników

* dokumentacja zgłoszeniowa Płatnika i Ubezpieczonych /ZUS: ZPA, ZFA, ZUA, ZZA/

* miesięczne raporty rozliczeniowe /ZUS: RCA, RZA, RSA, DRA/

* sporządzanie miesięcznych informacji dla ubezpieczonych – ZUS RMUA

* sporządzanie deklaracji podatkowych /PIT–11, PIT–4 R , PIT–40/ 5. Eksport danych dotyczących rozliczeń w zakresie składek ZUS z programu Płacowego do Płatnika


Dodaj komentarz