Pełna Księgowość

Charakterystyka szkolenia:

Kurs – 140 godz. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w działach finansowo–księgowych na stanowisku samodzielnego księgowego – bilansisty. Program kursu został przygotowany w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowo–podatkowe i obejmuje część teoretyczną – wykłady oraz praktyczną – ćwiczenia, zadania sytuacyjne i naukę obsługi programu komputerowego Rachunkowość finansowa – 100 godzin

Zagadnienia:

 1. Zagadnienia ogólne z zakresu rachunkowości finansowej
 • podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości
 • zasady rachunkowości
 • charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych
 • zasady obiegu i kontroli dokumentów
 • pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych
 • zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych
 • konto księgowe – pojęcie i klasyfikacja
 • pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont
 • ewidencja na kontach syntetycznych i na kontach pomocniczych
 • dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości
 • bilans – budowa, układ, funkcje, charakterystyka aktywów i pasywów
 • rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów * rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej
 1. Aktywa trwałe
 • istota i klasyfikacja aktywów trwałych Wartości niematerialne i prawne
 • pojęcie i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
 • wycena przy początkowym ujęciu i wycena bilansowa
 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym Rzeczowe aktywa trwałe
 • pojęcie, klasyfikacja
 • wycena początkowa, zmiany wartości
 • amortyzacja środków trwałych
 • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 • ewidencja w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym
 • wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w księgach rachunkowych jako przedmiot raportów Transakcje leasingowe – ujęcie bilansowe i podatkowe
 • leasing operacyjny
 • leasing finansowy Inwestycje
 • pojęcie i klasyfikacja inwestycji
 • wycena początkowa i bilansowa
 • ewidencja inwestycji w księgach rachunkowych
 • wycena inwestycji długoterminowych
 • ewidencja księgowa Aktywa trwałe w ujęciu prawa podatkowego
 • wartości niematerialne i prawne
 • środki trwałe
 1. Aktywa obrotowe Rozrachunki
 • pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
 • ewidencja
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w obrocie krajowym i zagranicznym
 • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (umowy o pracę i podobne, umowy zlecenia i o dzieło, prawa majątkowe)
 • rozrachunki publiczno–prawne z punktu widzenia podatnika i płatnika
 • pozostałe rozrachunki
 • wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie krajowej i walucie obcej
 • różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań ujęcie księgowe i podatkowe Zapasy (materiały, towary)
 • pojęcie i klasyfikacja zapasów
 • obrót materiałowy i towarowy
 • wycena, rozchód
 • ewidencja w księgach rachunkowych
 • nabycie materiałów i towarów (import i WNT) Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 • klasyfikacja aktywów pieniężnych
 • ewidencja w księgach rachunkowych
 • środki pieniężne w kasie
 • rachunki i kredyty bankowe
 • krótkoterminowe aktywa finansowe
 • obrót czekowy i wekslowy
 • transakcje w walucie obcej
 1. Pasywa Kapitały (fundusze) własne
 • pojęcie i klasyfikacja kapitałów własnych
 • ewidencja kapitałów podstawowych w różnych podmiotach gospodarczych
 • ewidencja pozostałych kapitałów własnych
 • kapitał zapasowy
 • kapitał rezerwowy
 • kapitał z aktualizacji wyceny
 • zysk (starta z lat ubiegłych)
 • wynik finansowy roku bieżącego
 • prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniu finansowym Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
 • klasyfikacja rezerw
 • rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego
 • inne rezerwy
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 • inwentaryzacja rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 • prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 1. Przychody i koszty
 • definicje ustawowe
 • przychody i koszty działalności podstawowej
 • przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
 • przychody i koszty działalności finansowej
 • zyski i straty nadzwyczajne
 • wynik finansowy brutto i obowiązkowe jego obciążenia
 • wynik finansowy netto i jego rozliczenie
 1. Sprawozdawczość finansowa
 • sporządzanie bilansu
 • sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym
 • badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych
 • elementy analizy finansowej Rozliczenia podatkowe – 20 godzin
 • podatek dochodowy od osób prawnych, elementy konstrukcyjne podatku i sporządzanie zeznania CIT–8
 • podatek od towarów i usług, rejestry VAT, sporządzanie deklaracji VAT
 • podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązki płatnika
 • podatki kosztowe – podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno–prawnych Księgowość komputerowa (program) – 20 godzin
 • zasady prowadzenia ewidencji księgowej na podstawie przygotowanych zadań tematycznych
 • definiowanie planu kont
 • księgowanie przykładowych operacji gospodarczych
 • tworzenie rejestrów VAT
 • analiza poprawności wprowadzonych danych księgowych
 • sporządzanie wydruków kont pomocniczych
 • zestawienia obrotów i sald
 • sporządzanie obligatoryjnych elementów rocznego sprawozdania finansowego – Bilansu i Rachunku zysków i strat przy użyciu systemu finansowo–księgowego.


Dodaj komentarz