Szkolenie CAE Nastran MES

mes

Program szkolenia CAE Nastran MES:

Prowadzenie obliczeń inżynierskich MES

 • Wprowadzenie
  – Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych
  – Syntetyczny opis metody elementów skończonych (MES)
  – Wybrane przykłady zastosowań MES
 • Technika MES na przykładzie analizy konstrukcji ramowych
  – Podatność i sztywność
  – Podstawowe równania pręta
  – Element ramy
  – Globalna macierz sztywności
  – Przykład analizy statycznej ramy płaskiej
 • Algorytmy MES
  – Wybrane algorytmy numeryczne
  – Algorytmy ideowe
  – Algorytm użytkownika systemu
 • Analiza statyczna konstrukcji dwu- i trójwymiarowych
  – Elementy dwuwymiarowe
  – Elementy trójwymiarowe
  – Przykłady zastosowania MES
 • Wybrane problemy analizy elementu
  – Koncepcja superelementu
  – Element izoparametryczny
  – Przykład zastosowania elementów izoparametrycznych
 • Metoda elementów skończonych w zagadnieniach dynamiki
  – Równanie ruchu
  – Macierz bezwładności
  – Macierz tłumienia
  – Przykłady obliczeń.
 • Drgania swobodne
  – Redukcja liczby stopni swobody
  – Numeryczne całkowanie równania ruchu
  – Superpozycja modalna
  – Przykłady analizy dynamicznej
 • Podstawy analizy nieliniowej
  – Nieliniowości w mechanice konstrukcji
  – Metody numeryczne w analizie nieliniowej
  – Nieliniowość geometryczna w prętach
  – Ścieżka równowagi
  – Stateczność początkowa
  – Stateczność z udziałem sił bezwładności
 • Problemy przewodnictwa ciepła
  – Analiza ustalonego przewodnictwa ciepła w ujęciu MES
  – Zagadnienie dwuwymiarowe
  – Zagadnienie trójwymiarowe
  – Analizy termiczne
 • Inne koncepcje i ujęcia MES
  – Ujęcie naprężeniowe i hybrydowe
  – Techniki adaptacyjne
 • Problemy komputerowej implementacji MES
  – Rozwiązywanie układu równań
  – Obliczanie wartości i wektorów własnych
  – Generowanie siatek
 • Modelowanie tworzyw i obiektów inżynierskich za pomocą MES
  – Modelowanie fizyczne konstrukcji
  – Nowe trendy w komputerowym modelowaniu materiałów
  – Modelowanie obszarów z różnymi stopniami swobody
 • Zastosowanie MES
  – Zastosowanie MES na podstawie rozwiązania prostego układu prętowego
  – Zagadnienia nieliniowe – nieliniowość geometryczna, materiałowa, kontakt, zbieżność rozwiązania, warunki zbieżności
 • Analizy dynamiczne
  – Analogie do innych dziedzin fizyki i złożone problemy
 • Metoda elementów skończonych w systemie NX Unigraphics -Advanced Simulation
  – Możliwości modułu Advanced Simulation
  – Przygotowanie modelu
  – Podstawowe techniki dyskretyzacji (meshing)
  – Zaawansowane techniki dyskretyzacji
  – Praca z modelem dyskretnym.
  – Warunki brzegowe
 • Postprocessing – analiza wyników
  – Zaawansowane zagadnienia Metody elementów Skonczonych (kontakty, zlozenia, symetria)
  – Podstawy analiz przepływu i ciepła
 • Analizy liniowe statyczne i Analiza modalna
 • Analiza wyboczeniowa i Analizy nieliniowe
 • Analizy “implicite” i Analiza osiowosymetryczna
 • Zaawansowane analizy nieliniowe i dynamiczne