Obliczenia inżynierskie – CAE Nastran MES

mes

Program szkolenia CAE Nastran MES:

Prowadzenie obliczeń inżynierskich MES

  • Wprowadzenie
    – Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych
    – Syntetyczny opis metody elementów skończonych (MES)
    – Wybrane przykłady zastosowań MES
  • Technika MES na przykładzie analizy konstrukcji ramowych
    – Podatność i sztywność
    – Podstawowe równania pręta
    – Element ramy
    – Globalna macierz sztywności
    – Przykład analizy statycznej ramy płaskiej
  • Algorytmy MES
    – Wybrane algorytmy numeryczne
    – Algorytmy ideowe
    – Algorytm użytkownika systemu
  • Analiza statyczna konstrukcji dwu- i trójwymiarowych
    – Elementy dwuwymiarowe
    – Elementy trójwymiarowe
    – Przykłady zastosowania MES
  • Wybrane problemy analizy elementu
    – Koncepcja superelementu
    – Element izoparametryczny
    – Przykład zastosowania elementów izoparametrycznych
  • Metoda elementów skończonych w zagadnieniach dynamiki
    – Równanie ruchu
    – Macierz bezwładności
    – Macierz tłumienia
    – Przykłady obliczeń.
  • Drgania swobodne
    – Redukcja liczby stopni swobody
    – Numeryczne całkowanie równania ruchu
    – Superpozycja modalna
    – Przykłady analizy dynamicznej
  • Podstawy analizy nieliniowej
    – Nieliniowości w mechanice konstrukcji
    – Metody numeryczne w analizie nieliniowej
    – Nieliniowość geometryczna w prętach
    – Ścieżka równowagi
    – Stateczność początkowa
    – Stateczność z udziałem sił bezwładności
  • Problemy przewodnictwa ciepła
    – Analiza ustalonego przewodnictwa ciepła w ujęciu MES
    – Zagadnienie dwuwymiarowe
    – Zagadnienie trójwymiarowe
    – Analizy termiczne
  • Inne koncepcje i ujęcia MES
    – Ujęcie naprężeniowe i hybrydowe
    – Techniki adaptacyjne
  • Problemy komputerowej implementacji MES
    – Rozwiązywanie układu równań
    – Obliczanie wartości i wektorów własnych
    – Generowanie siatek
  • Modelowanie tworzyw i obiektów inżynierskich za pomocą MES
    – Modelowanie fizyczne konstrukcji
    – Nowe trendy w komputerowym modelowaniu materiałów
    – Modelowanie obszarów z różnymi stopniami swobody
  • Zastosowanie MES
    – Zastosowanie MES na podstawie rozwiązania prostego układu prętowego
    – Zagadnienia nieliniowe – nieliniowość geometryczna, materiałowa, kontakt, zbieżność rozwiązania, warunki zbieżności
  • Analizy dynamiczne
    – Analogie do innych dziedzin fizyki i złożone problemy
  • Metoda elementów skończonych w systemie NX Unigraphics -Advanced Simulation
    – Możliwości modułu Advanced Simulation
    – Przygotowanie modelu
    – Podstawowe techniki dyskretyzacji (meshing)
    – Zaawansowane techniki dyskretyzacji
    – Praca z modelem dyskretnym.
    – Warunki brzegowe
  • Postprocessing – analiza wyników
    – Zaawansowane zagadnienia Metody elementów Skonczonych (kontakty, zlozenia, symetria)
    – Podstawy analiz przepływu i ciepła
  • Analizy liniowe statyczne i Analiza modalna
  • Analiza wyboczeniowa i Analizy nieliniowe
  • Analizy “implicite” i Analiza osiowosymetryczna
  • Zaawansowane analizy nieliniowe i dynamiczne