Audyt – Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Zakres programowy:

 • Podstawy prawne: dyrektywy, ustawy, przepisy
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku: wskaźniki, obliczenia
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę: ocena i możliwości wykorzystania źródeł alternatywnych
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
 • Metodyka obliczeń
 • Metodyka opracowywania świadectw
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego
 • Sprawdzian umiejętności
 • Metodyka przygotowania do egzaminu Data rozpoczęcia najbliższego szkolenia: Zostanie ogłoszona po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników Miejsce szkolenia: Rzeszów Więcej informacji na stronie: www.szkolenia-audyt.ovh.org Do pobrania: zgłoszenie udziału Szkolenie „ŚWIADECTW0 CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ” Zakres programowy
 • Podstawy prawne: dyrektywy, ustawy, przepisy
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku: wskaźniki, obliczenia
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę: ocena i możliwości wykorzystania źródeł alternatywnych
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
 • Metodyka obliczeń
 • Metodyka opracowywania świadectw
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego
 • Sprawdzian umiejętności
 • Metodyka przygotowania do egzaminu

Szczegółowy program:

 • Podstawy prawne (wykład) – 4 godziny
  • dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej;
  • przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego;
  • przepisy dotyczące audytu energetycznego;
  • przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład) – 8 godzin
  • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych;
  • określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych;
  • obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946;
  • ocena szczelności przegród;
  • określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła;
  • interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane matodą termowizji i badań szczelności.
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład) – 4 godziny
  • ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania);
  • ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową;
  • ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii; analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł; energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład) – 10 godzin
  • wentylacja grawitacyjna;
  • wentylacja hybrydowa;
  • aeracja;
  • wentylacja mechaniczna;
  • klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym;
  • przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe);
  • dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja;
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (wykład) – 8 godzin
  • systemy oświetlenia dziennego;
  • możliwości sterowania systemem oświetleniowym;
  • przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie;
  • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia.
 • Metoda obliczeń (wykład, ćwiczenia) – 6 godzin
  • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm;
  • obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji;
  • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia;
  • programy komputerowe do sporządzania obliczeń.
 • Metodyka opracowania świadectw (wykład, ćwiczenia) – 8 godzin
  • świadectwo dla budynków mieszkalnych;
  • świadectwo dla lokali mieszkalnych;
  • świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych;
  • programy komputerowe do sporządzania świadectw.
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (ćwiczenia) – 8 godzin
 • Sprawdzian umiejętności – 7 godzin
  • część testowa;
  • część praktyczna. Po ukończeniu kursu – egzamin w ministerstwie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową) (Dz.U. nr 17, poz. 104 z dnia 31 stycznia 2008 r.)


Dodaj komentarz