Kadry i Płace

Charakterystyka szkolenia:

Kurs kadrowo – płacowy od podstaw – warsztaty komputerowe – 100 godz. przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. W ramach kursu uczestnikom przekazana zostanie podstawowa wiedza w zakresie:

 • prawa pracy
 • naliczania wynagrodzeń
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • ubezpieczeń społecznych
 • programu PŁATNIK

Czas trwania kursu: 100 godzin
Termin kursu: Nabór trwa

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 1200 zł

Profil słuchaczy:

Kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo–płacowych.

Zagadnienia:

KADRY – Prawo Pracy:

 1. Podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy
 2. Obowiązki informacyjne wobec pracowników
 3. Rodzaje umów o pracę
 4. Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (kodeks pracy a kodeks cywilny). Umowy o pracę na okres próbny:

* umowy o pracę na czas określony

* umowy o pracę na czas nieokreślony

* umowa o zastępstwo jako nowy rodzaj umowy na czas określony

* umowa zlecenia

* umowa o dzieło

* kontrakty menedżerskie

 1. Najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości: czy można zatrudniać bez pisemnej umowy, jakich dokumentów żądać od pracownika, czy i kiedy podpisać umowę o zakazie konkurencji
 2. Korzyści i koszty dla pracownika i pracodawcy wynikające z różnych form zatrudnienia
 3. Zasady zawierania umów o pracę – praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków, wskazanie zapisów prawnych
 4. Obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę – przykłady z praktyki, stanowisko Sądu Najwyższego i wskazówki ekspertów; okresy wypowiedzenia:

* rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

* rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

* rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – dyscyplinarne, w trybie art. 52 Kodeksu pracy

 1. Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy:

* ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

* odprawy

* co pracodawca musi wpisać, a czego może żądać pracownik w świadectwie pracy – nowe zasady

 1. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę:

* uznanie przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne

* przywrócenie pracownika do pracy

* konieczność wypłaty odszkodowania

 1. Zasady postępowania z pracownikami w tzw. okresach ochronnych
 2. Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy
 3. Zasady i konsekwencje odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników
 4. Czas pracy i jego ewidencjonowanie, rozliczanie godzin nadliczbowych, praca w porze nocnej, zapewnienie odpoczynku
 5. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych; urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze, urlop w wymiarze godzinowym, urlop na żądanie
 6. Zatrudnianie pracowników tymczasowych:

* kiedy jest to opłacalne?

* gdzie i na jakie stanowiska szukać pracowników tymczasowych?

* na co zwrócić uwagę zawierając umowę?

 1. Zasady tzw. zwolnień grupowych
 2. Kontrola z inspekcji pracy: za jakie przewinienia odpowiada pracodawca, grzywny i mandaty
 3. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 4. Podsumowanie Dodatkowo w ramach kursu zostaną omówione:

* problemy „z życia wzięte”: najczęściej zadawane pytania Czytelników Gazety Prawnej i Poradnika Gazety Prawnej wraz z konkretnymi rozwiązaniami,

* orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy,

* przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce wraz ze wskazaniem ich plusów i minusów,

* przykłady konkretnych pism i druków, przydatnych każdemu kadrowcowi.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych :

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników, zleceniobiorców
 2. Zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
 3. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
 4. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców 5. Zasady rozliczania składek za osoby na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie
 5. Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe
 6. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu
 7. Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego
 8. Podstawa wymiaru i zasady finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne
 9. Kiedy powstaje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i za kogo należy ją opłacać
 10. Kto i za kogo opłaca składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 11. Ubezpieczenia cudzoziemców pracujących w Polsce i Polaków pracujących za granicą
 12. Nauka wypełniania formularzy przekazywanych do ZUS Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego

 

 1. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu:

* obowiązkowo

* dobrowolnie

 1. Wynagrodzenie za czas choroby:

* prawo do wynagrodzenia za czas choroby

* prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego

* okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego

* brak prawa do wynagrodzenia chorobowego

* wysokość wynagrodzenia chorobowego

* dowody do ustalenia prawa i wypłaty wynagrodzenia chorobowego

 1. Zasiłek chorobowy:

* warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego

* prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego

* okres wypłaty zasiłku chorobowego

* brak prawa do zasiłku chorobowego

* wysokość zasiłku chorobowego

* dowody do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego

 1. Świadczenie rehabilitacyjne:

* prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

* zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne

* wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

* okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje

* dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

 1. Zasiłek macierzyński

* urlop macierzyński a zasiłek macierzyński

* okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego – z uwzględnieniem zmian od 19 grudnia 2006 r.

* wysokość zasiłku macierzyńskiego

* dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

 1. Zasiłek opiekuńczy

* prawo do zasiłku opiekuńczego – z uwzględnieniem zmian od 16 marca 2007 r.

* okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

* wysokość zasiłku opiekuńczego

* dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników:

* wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń – z uwzględnieniem zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe od 1 lipca 2007 r. i od 1 stycznia 2008 r.

* okresy, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru

* zasiłek za 1 dzień

* składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru

* zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne

* minimalna podstawa wymiaru

* ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

* waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

* ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

* szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru dla ubezpieczonych nie będących pracownikami:

* przychód stanowiący podstawę wymiaru – z uwzględnieniem zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe od 1 lipca 2007 r. i od 1 stycznia 2008 r.

* okres, z którego przychód stanowi podstawę wymiaru

* ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

* ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

 

PŁACE

Wynagrodzenia ze stosunku pracy

 1. Wynagrodzenie zasadnicze /kwotowe, w stawce godzinowej, akordowe, ryczałtowe/
 2. Wynagrodzenie dodatkowe

* dodatki /funkcyjny, za staż pracy, za pracę w warunkach uciążliwych bądź szkodliwych/

* nagrody i premie /regulaminowa, uznaniowa, procentowa, kwotowa, miesięczna, kwartalna i roczna/

 1. Wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę poza granicami kraju – aspekt podatkowy oraz rozliczenie składek ZUS
 2. Obowiązki Pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno–prawnych
 3. Rozliczenie z ZUS

* zgłaszanie płatnika składek oraz ubezpieczonych

* zasady podlegania i opłacania składek na: o ubezpieczenie społeczne o ubezpieczenie zdrowotne o Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej

 1. Obowiązki rozliczeniowe Zakładów Pracy wobec Urzędów Skarbowych

* pobór i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego * sporządzanie deklaracji podatkowych PIT–11, PIT–4R

* rozliczenie roczne pracowników PIT–12, PIT–40 3.

 

Ćwiczenia praktyczne – Lista Płac jako źródłowy dokument w zakresie wynagrodzeń

 1. Naliczenie poszczególnych elementów listy płac

* skala podatkowa

* oświadczenie pracownika – deklaracja PIT–2

* zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu – Oświadczenie pracownika

* podstawa obliczenia podatku dochodowego

* zaliczka na podatek dochodowy

* składki społeczne płacone przez pracownika /emerytalne, rentowe, chorobowe/

* ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek

* podstawa wymiaru i zasady finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ograniczenie w potrącaniu składki do wysokości podatku

 1. Składki ZUS płacone przez pracodawcę

* składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/

* różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe

* składki na FP i FGŚP

 1. Naliczanie wynagrodzeń za przepracowaną część miesiąca

* rozpoczęcie lub zakończenie pracy w ciągu miesiąca

* pracownik przez część miesiąca przebywa na urlopie bezpłatnym

* gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez część miesiąca

 1. Wynagrodzenie za czas choroby

* zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

* obliczenie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

 1. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

* podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego

* składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru

* sposób obliczania wynagrodzenia za czas urlopu

 1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

* metoda obliczania ekwiwalentu za urlop

* ustalenie współczynnika

* ekwiwalent pieniężny dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej

* zasady ustalania wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i pracę w godzinach nocnych

* dodatek za godziny nadliczbowe i pracę w nocy

* ryczałt za godziny nadliczbowe

 1. Ochrona wynagrodzenia za pracę

* ustawowe ograniczenia potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę

* kolejność dokonywanych potrąceń

* potrącenia na podstawie pisemnej zgody pracownika

 

 1. Rozliczanie umów cywilno–prawnych oraz wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych
 2. Umowy prawa cywilnego

* umowa zlecenia

* umowa o dzieło, w tym dzieło z prawami autorskimi

* świadczenie pracy na podstawie kontraktu menadżerskiego

 1. Ustalenie obowiązku ubezpieczeń z tytułu umów cywilnych

* ustalenie podstawy wymiaru składek /społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP/

 1. Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od umów cywilnych

 

Zajęcia komputerowe – obsługa programu Płatnik – Przekaz Elektroniczny

 1. Ustawienie funkcji programu Płatnik, gdy płatnikiem składek ZUS jest:

* osoba fizyczna /w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki na zasadach ogólnych i według stawek preferencyjnych/

* osoba prawna

* manualne wprowadzanie danych Firmy

* import danych do programu

* generowanie elektronicznych dokumentów płatniczych

 1. Ćwiczenia praktyczne

* przykłady wypełniania formularzy ZUS

* zgłoszeniowych

* rozliczeniowych

* aktualizujących i korygujących

* sporządzanie zestawów i przesyłanie ich do ZUS

 1. Przygotowanie programu Płatnik i sporządzanie pełnej dokumentacji w zakresie rozliczeń z ZUS do pracy w przypadku gdy:

* firma rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej

* rozpoczęcie pracy w Firmie, która już pracuje z programem Płatnik i należy sporządzić dokumentację rozliczeniową w następnym miesiącu

* w sytuacji, gdy dokumentacja jest przejęta z zewnątrz

 1. Obowiązki w zakresie wysyłki dokumentów drogą elektroniczną

* system dwustronnej wymiany informacji

* wyciągi z CRU

 

Warsztaty komputerowe – Obsługa programu SQL – Kadry i płace

 1. Parametry programu Kadry – Płace

* ustalenie i wprowadzenie parametrów do systemu Kadry – Płace

* sporządzanie kartotek

* ustalenie czasu pracy

* sporządzanie kalendarzy

* ustalenie systemu wynagrodzeń

 1. Sporządzanie dokumentacji kadrowo–płacowej dla:

* pracowników rozpoczynających prace

* rozliczanie miesięczne w zakresie naliczania składek ZUS i podatku dochodowego

* sporządzanie dokumentacji w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

 1. Naliczanie wynagrodzeń dla: pracowników, zleceniobiorców, członków Rad Nadzorczych, osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menadżerskiego (różne formy zatrudnienia) – Listy Płac

* wprowadzenia do systemu składników wynagrodzenia

* rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika mających wpływ na wysokość wynagrodzenia tj:

* rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca

* choroba pracownika

* urlop bezpłatny

* urlop wypoczynkowy

* ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

* wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej

 1. Sporządzanie dokumentacji dla ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników

* dokumentacja zgłoszeniowa Płatnika i Ubezpieczonych /ZUS: ZPA, ZFA, ZUA, ZZA/

* miesięczne raporty rozliczeniowe /ZUS: RCA, RZA, RSA, DRA/

* sporządzanie miesięcznych informacji dla ubezpieczonych – ZUS RMUA

* sporządzanie deklaracji podatkowych /PIT–11, PIT–4 R , PIT–40/ 5. Eksport danych dotyczących rozliczeń w zakresie składek ZUS z programu Płacowego do Płatnika


Fakturowanie z obsługą programów komputerowych

Zagadnienia:

 • Pojęcie i budowa faktury.
 • Faktura dla osoby fizycznej, podmiotu gospodarczego.
 • Terminy wystawiania faktur.
 • Faktury i VAT.
 • Rodzaje faktur
  • Faktury VAT,
  • Faktury zaliczkowe,
  • Faktury wewnętrzne,
  • Faktury VAT-MP,
  • Faktury VAT RR,
  • Faktury VAT Marża
  • Faktury uproszczone,
  • Inne
 • Faktury a podatek.
 • Korekty i duplikaty faktur.
 • Odbiór faktur.
 • Przechowywanie faktur.
 • Podstawowe zagadnienia z edytora tekstowego i arkusza kalkulacyjnego.
 • Przegląd programów komputerowych do fakturowania.


Pełna Księgowość

Charakterystyka szkolenia:

Kurs – 140 godz. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w działach finansowo–księgowych na stanowisku samodzielnego księgowego – bilansisty. Program kursu został przygotowany w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowo–podatkowe i obejmuje część teoretyczną – wykłady oraz praktyczną – ćwiczenia, zadania sytuacyjne i naukę obsługi programu komputerowego Rachunkowość finansowa – 100 godzin

Zagadnienia:

 1. Zagadnienia ogólne z zakresu rachunkowości finansowej
 • podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości
 • zasady rachunkowości
 • charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych
 • zasady obiegu i kontroli dokumentów
 • pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych
 • zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych
 • konto księgowe – pojęcie i klasyfikacja
 • pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont
 • ewidencja na kontach syntetycznych i na kontach pomocniczych
 • dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości
 • bilans – budowa, układ, funkcje, charakterystyka aktywów i pasywów
 • rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów * rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej
 1. Aktywa trwałe
 • istota i klasyfikacja aktywów trwałych Wartości niematerialne i prawne
 • pojęcie i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
 • wycena przy początkowym ujęciu i wycena bilansowa
 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym Rzeczowe aktywa trwałe
 • pojęcie, klasyfikacja
 • wycena początkowa, zmiany wartości
 • amortyzacja środków trwałych
 • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 • ewidencja w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym
 • wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w księgach rachunkowych jako przedmiot raportów Transakcje leasingowe – ujęcie bilansowe i podatkowe
 • leasing operacyjny
 • leasing finansowy Inwestycje
 • pojęcie i klasyfikacja inwestycji
 • wycena początkowa i bilansowa
 • ewidencja inwestycji w księgach rachunkowych
 • wycena inwestycji długoterminowych
 • ewidencja księgowa Aktywa trwałe w ujęciu prawa podatkowego
 • wartości niematerialne i prawne
 • środki trwałe
 1. Aktywa obrotowe Rozrachunki
 • pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
 • ewidencja
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w obrocie krajowym i zagranicznym
 • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (umowy o pracę i podobne, umowy zlecenia i o dzieło, prawa majątkowe)
 • rozrachunki publiczno–prawne z punktu widzenia podatnika i płatnika
 • pozostałe rozrachunki
 • wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie krajowej i walucie obcej
 • różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań ujęcie księgowe i podatkowe Zapasy (materiały, towary)
 • pojęcie i klasyfikacja zapasów
 • obrót materiałowy i towarowy
 • wycena, rozchód
 • ewidencja w księgach rachunkowych
 • nabycie materiałów i towarów (import i WNT) Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 • klasyfikacja aktywów pieniężnych
 • ewidencja w księgach rachunkowych
 • środki pieniężne w kasie
 • rachunki i kredyty bankowe
 • krótkoterminowe aktywa finansowe
 • obrót czekowy i wekslowy
 • transakcje w walucie obcej
 1. Pasywa Kapitały (fundusze) własne
 • pojęcie i klasyfikacja kapitałów własnych
 • ewidencja kapitałów podstawowych w różnych podmiotach gospodarczych
 • ewidencja pozostałych kapitałów własnych
 • kapitał zapasowy
 • kapitał rezerwowy
 • kapitał z aktualizacji wyceny
 • zysk (starta z lat ubiegłych)
 • wynik finansowy roku bieżącego
 • prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniu finansowym Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
 • klasyfikacja rezerw
 • rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego
 • inne rezerwy
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 • inwentaryzacja rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 • prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 1. Przychody i koszty
 • definicje ustawowe
 • przychody i koszty działalności podstawowej
 • przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
 • przychody i koszty działalności finansowej
 • zyski i straty nadzwyczajne
 • wynik finansowy brutto i obowiązkowe jego obciążenia
 • wynik finansowy netto i jego rozliczenie
 1. Sprawozdawczość finansowa
 • sporządzanie bilansu
 • sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym
 • badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych
 • elementy analizy finansowej Rozliczenia podatkowe – 20 godzin
 • podatek dochodowy od osób prawnych, elementy konstrukcyjne podatku i sporządzanie zeznania CIT–8
 • podatek od towarów i usług, rejestry VAT, sporządzanie deklaracji VAT
 • podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązki płatnika
 • podatki kosztowe – podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno–prawnych Księgowość komputerowa (program) – 20 godzin
 • zasady prowadzenia ewidencji księgowej na podstawie przygotowanych zadań tematycznych
 • definiowanie planu kont
 • księgowanie przykładowych operacji gospodarczych
 • tworzenie rejestrów VAT
 • analiza poprawności wprowadzonych danych księgowych
 • sporządzanie wydruków kont pomocniczych
 • zestawienia obrotów i sald
 • sporządzanie obligatoryjnych elementów rocznego sprawozdania finansowego – Bilansu i Rachunku zysków i strat przy użyciu systemu finansowo–księgowego.


Program Płatnik

Zagadnienia:

 1. Wstęp
 2. Instalacja i rozpoczęcie pracy z programem
 3. Obsługa kartoteki płatnika
 4. Ustawienia i konfiguracja programu Płatnik
 5. Obsługa certyfikatów i list CRL w programie Płatnik
 6. Tworzenie i obsługa wiadomości do Centrum Certyfikacji lub Punktu rejestracji
 7. Wstęp do obsługi dokumentów
 8. Zasilanie inicjalne
 9. Tworzenie nowych dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek
 10. Tworzenie oraz obsługa kartoteki ubezpieczonego
 11. Tworzenie nowych dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego
 12. Import dokumentów do programu Płatnik
 13. Tworzenie i obsługa zestawów dokumentów
 14. Wysyłanie zestawów dokumentów kanałem SDWI
 15. Wysyłanie zestawów za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów – EWD
 16. Wysyłanie zestawu dokumentów do ZUS w postaci wydruku
 17. Wykonywanie operacji na zestawach wysłanych do ZUS
 18. Obsługa komunikatów z ZUS
 19. Tworzenie i obsługa dokumentów rozliczeniowych
 20. Tworzenie korygujących dokumentów rozliczeniowych
 21. Operacje na dokumentach rozliczeniowych
 22. Tworzenie i wysyłanie dokumentów ZUS IWA
 23. Tworzenie i obsługa dokumentów płatniczych
 24. Aktualizacja statusu ubezpieczonego w kartotece
 25. Tworzenie i obsługa zamówień
 26. Archiwizacja danych w programie Płatnik
 27. Zakończenie danych w programie Płatnik


Profesjonalny sprzedawca

Zagadnienia:

 1. Profesjonalna Obsługa Klienta
 • Znaczenie i zasady profesjonalnej obsługi klienta.
 • Zrozumienie potrzeb klienta.
 • Proces komunikowania się z klientem.
 • Skuteczne działanie w sytuacjach problemowych.
 • Dziesięć przykazań profesjonalnej obsługi klienta.
 • Wykreowanie pozytywnego wizerunku. * Kreowanie „image” twojej firmy
 1. Satysfakcja Klienta (Customer Care)
 • Nawiązywanie kontaktu i pozytywnej relacji z klientem
 • Skuteczna komunikacja; komunikat werbalny i niewerbalny
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Rozpoznanie hierarchii wartości klienta
 • Znaczenie empatii w kontaktach z klientem
 • Mówienie językiem korzyści (wygrana/wygrana)
 • Budowanie zaufania w działaniu
 • Typy osobowości klienta
 • Ocena poziomu zadowolenia klienta
 • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
 1. Obsługa Klienta przez Telefon
 • Postawa pracownika w procesie obsługi klienta
 • Etapy rozmowy przez telefon
 • Warsztaty dotyczące komunikacji, systemów reprezentacji i wzajemnego rozumienia
 • Elementy skutecznej obsługi klienta
 • Poszukiwanie korzyści klienta
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Strategia rozmów telefonicznych (obustronne zwycięstwo)
 • Natura rozmów telefonicznych
 • Pracownik jako wizytówka firmy
 1. Obsługa Klienta w Procesie Sprzedaży
 • Świadomość samego siebie
 • Świadomość klienta
 • Kontakt z klientem
 • Konflikt i stres
 • Obiekcje i zastrzeżenia
  Moje nastawienie do obsługi klienta
 1. Obsługa Klienta Wewnętrznego
 • Dla kogo pracujemy?
 • Na czym polega obsługa klienta wewnętrznego
 • Czego oczekują Twoi klienci?
 • Procedury firmy i Twój uśmiech; znalezienie właściwej równowagi
 • Zrozumienie potrzeb Klienta
 • Proces komunikowania się z klientem
 • Trudne sytuacje i ich rozwiązywanie
 • Obsługa klienta wewnętrznego a „image” Twojej firmy
 1. Radzenie sobie z „Trudnymi Klientami”
 • Zrozumienie relacji kupujący – sprzedający
 • Rozpoznawanie różnych typów klientów
 • Pokonywanie obiekcji
 • Przyczyny powstawania konfliktów
 • Typy konfliktów
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Różne metody opanowywania sytuacji konfliktowych
 • Poirytowany klient i ty
 • Skuteczne działanie w sytuacjach problemowych
 1. Techniki sprzedaży
 • Zrozumienie relacji kupujący – sprzedający
 • Określenie potrzeb klienta
 • Pokonywanie obiekcji – konkurencja i cena
 • Umiejętność negocjacji
 • Szukanie klientów
 • Budowanie relacji z klientami
 • Postępowanie w sytuacjach konfliktowych
 • Twój osobisty plan akcji sprzedaży
 1. Zarządzanie działem sprzedaży
 • Zasady efektywnego zarządzania działem sprzedaży
 • Znaczenie motywacji w zarządzaniu zespołem handlowców
 • Elementy planowania: ustalanie celów sprzedażowych i priorytetów
 • Znaczenie komunikacji w skutecznym zarządzaniu zespołem sprzedaży
 • Poznanie psychologicznego portretu handlowca
 • Sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi radzić?
 • W drodze do efektywniejszego zarządzania zespołem sprzedażowym
 1. Sprzedaż przez Telefon –Telemarketing
 • Podstawy telemarketingu
 • Przygotowanie do rozmowy telefonicznej
 • Żelazne zasady telemarketingu
 • Proces sprzedaży w telemarketingu
 • Określanie potrzeb klienta
 • Pomyślne zakończenie transakcji
 • Przezwyciężanie obiekcji
 • Pozyskanie satysfakcji klienta
 • Rola utrzymywania relacji z klientem