Certyfikowany instalator OZE – Systemy Fotowoltaiczne

solar

Funkcjonowanie systemów fotowoltaicznych, będących najpopularniejszym rodzajem elektrowni słonecznych, opiera się na konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko to polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w niejednorodnym półprzewodniku (głównie krzemie) pod wpływem promieniowania słonecznego. Standardowy system fotowoltaiczny składa się zazwyczaj z paneli słonecznych (złożonych z wielu ogniw fotowoltaicznych), inwertera DC/AC oraz baterii akumulatorów z regulatorem ładowania.

Systemy fotowoltaiczne znajdują obecnie szerokie zastosowanie w:

 • Elektroenergetyce słonecznej zawodowej i indywidualnej
 • Elektronice użytkowej
 • Samochodach z napędem hybrydowym i elektrycznym
 • Technice kosmicznej
 • Układach zasilania automatyki przemysłowej i pomiarowej

 UWAGA !: Szkolenie realizowane będzie na terenie województwa Podkarpackiego.

Szkolenie z zakresu: Systemy fotowoltaiczne

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych
 3. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych
 4. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 5. Montaż i regulację instalacji systemu fotowoltaicznego
 6. Wydajność systemów fotowoltaicznych
 7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

Więcej informacji pod numerem telefonu : [+48] 604 459 775


Audytor Energetyczny

Charakterystyka szkolenia:

 • 42 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń) +18godz
 • wykonanie ćwiczenia w formie opracowania audytorskiego
 • test sprawdzający

Zagadnienia:

 1. Użytkowanie energii i oszczędność energii – 2 godz.
 2. Doradztwo energetyczne – 4 godz.
 3. Ochrona cieplna budynków – 4 godz.
 4. Kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe – 6 godz.
 5. Wentylacja i klimatyzacja – 4 godz.
 6. Pompy ciepła i odnawialne Źródła energii – 3 godz.
 7. Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze – 4 godz.
 8. Oszczędne użytkowanie wody – 2 godz.
 9. Oszczędność energii elektrycznej 2 godz.
 10. Kierowanie gospodarką energetyczną i pomiar energii – 2 godz.
 11. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji (przedsięwzięć energooszczędnych – 6 godz.
 12. Metody pomiarów i badań – 1 godz.
 13. Technika termografii – 2 godz.
 14. Finansowanie przedsięwzięć i współpraca z bankami
 15. Techniki negocjacji
 16. Audyting energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 17. Oszczędność energii na tle celów inwestora
 18. Ocena kondycji finansowej inwestora


Audyt – Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Zakres programowy:

 • Podstawy prawne: dyrektywy, ustawy, przepisy
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku: wskaźniki, obliczenia
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę: ocena i możliwości wykorzystania źródeł alternatywnych
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
 • Metodyka obliczeń
 • Metodyka opracowywania świadectw
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego
 • Sprawdzian umiejętności
 • Metodyka przygotowania do egzaminu Data rozpoczęcia najbliższego szkolenia: Zostanie ogłoszona po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników Miejsce szkolenia: Rzeszów Więcej informacji na stronie: www.szkolenia-audyt.ovh.org Do pobrania: zgłoszenie udziału Szkolenie „ŚWIADECTW0 CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ” Zakres programowy
 • Podstawy prawne: dyrektywy, ustawy, przepisy
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku: wskaźniki, obliczenia
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę: ocena i możliwości wykorzystania źródeł alternatywnych
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
 • Metodyka obliczeń
 • Metodyka opracowywania świadectw
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego
 • Sprawdzian umiejętności
 • Metodyka przygotowania do egzaminu

Szczegółowy program:

 • Podstawy prawne (wykład) – 4 godziny
  • dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej;
  • przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego;
  • przepisy dotyczące audytu energetycznego;
  • przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład) – 8 godzin
  • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych;
  • określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych;
  • obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946;
  • ocena szczelności przegród;
  • określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła;
  • interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane matodą termowizji i badań szczelności.
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład) – 4 godziny
  • ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania);
  • ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową;
  • ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii; analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł; energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład) – 10 godzin
  • wentylacja grawitacyjna;
  • wentylacja hybrydowa;
  • aeracja;
  • wentylacja mechaniczna;
  • klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym;
  • przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe);
  • dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja;
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (wykład) – 8 godzin
  • systemy oświetlenia dziennego;
  • możliwości sterowania systemem oświetleniowym;
  • przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie;
  • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia.
 • Metoda obliczeń (wykład, ćwiczenia) – 6 godzin
  • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm;
  • obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji;
  • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia;
  • programy komputerowe do sporządzania obliczeń.
 • Metodyka opracowania świadectw (wykład, ćwiczenia) – 8 godzin
  • świadectwo dla budynków mieszkalnych;
  • świadectwo dla lokali mieszkalnych;
  • świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych;
  • programy komputerowe do sporządzania świadectw.
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (ćwiczenia) – 8 godzin
 • Sprawdzian umiejętności – 7 godzin
  • część testowa;
  • część praktyczna. Po ukończeniu kursu – egzamin w ministerstwie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową) (Dz.U. nr 17, poz. 104 z dnia 31 stycznia 2008 r.)


Monter instalacji elektrycznej (SEP, dozór)

Monter instalacji elektrycznej (SEP, dozór)

CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie do wykonywania zawodu i uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (kat. E).
Dodatkowo dla chętnych możliwe jest rozszerzenie szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji upoważniających do Dozoru instalacji elektrycznych (kat. D).

PROGRAM SZKOLENIA
– szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych
– elektrotechnika
– instalacje elektryczne
– urządzenia i maszyny elektryczne
– rysunek zawodowy
– zajęcia praktyczne

TEMATYKA ZAJĘĆ SZKOLENIA SEP (kat E+D):

1. Podstawowe pojęcie: świadectwo kwalifikacyjne, uprawnienia budowlane (różnice),
2. Napięcie elektryczne, prąd elektryczny, obwód elektryczny,
3. Rodzaje prądu elektrycznego, stały, przemienny, zmienny (podstawowe jednostki),
4. Skutki przepływu prądu elektrycznego przez ciała stałe, ciekłe, gazowe oraz ciało człowieka,
5. Zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym- ochrona podstawowa i dodatkowa,
6. Warunki środowiskowe I i II,
7. Zasady i warunki wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
8. Zasady eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji,
9. Ochrona przeciw porażeniowa. oraz przeciw przepięciowa,
10.Ochrona przeciw pożarowa. rodzaje pożarów i zasady ich gaszenia,
11.Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
12.Zasady ochrony środowiska.